Adatvédelmi Tájékoztató

 

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weboldalán (https://prezentalas.hu/) és a hozzá tartozó aldomain-ken történő adatkezelésre terjed ki, és a Diagnózis Bt. Adatkezelő és Szolgáltató.

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://prezentalas.hu/adatvedelem

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

1      Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Diagnózis Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Székhely és postázási cím: 1081. Budapest, Népszínház u. 36.
Adószám: 28555960-1-42
EU Adószám: HU28555960
Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-411858
E-mail: romanmiklos kukac prezentalas pont hu

 

2      Az Adatfeldolgozó

 

A weboldal működéséhez technológiai partner a tárhelyszolgáltató és a levelezőlistát kezelő partner.

 

A tárhelyszolgáltató:

A szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Adószáma: 14571332-2-42
Az adatok fizikai tárolásának helye: 1136 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Online hírlevélküldő szolgáltatás:

A partner neve: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu

 

 

3      A Felhasználók által megadott adatok kezelése

A webhely három adatkategóriát érint:

  • vezetéknév
  • keresztnév
  • e-mail cím

Ez a három adat kell a „tanulmány letöltéséhez”, és a tréningekre, auditra vagy konzultációra való jelentkezéshez is. Bármelyik űrlap kitöltésével a weboldal látogató -jelen tájékoztatás ismeretében- önkéntesen kifejezetten hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, és ahhoz, hogy számára az Adatkezelő e-mailben hírlevelet küldjön.

Az érintettek köre a weboldal látogatók.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

A Felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Nincs Harmadik országba továbbítás.

 

4      Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelések célja:

  • a szolgáltatás hatékony nyújtása,
  • a regisztrált Felhasználók azonosítása (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím),
  • a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • felvilágosítás nyújtása regisztrált Felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatban,
  • működési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a romanmiklos kukac prezentalas pont hu e-mail címen, Román Miklós ügyvezetőnek címezve lehet bejelenteni.

 

5      Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

6      A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ez a Felhasználó hozzáférési joga.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a romanmiklos kukac prezentalas pont hu e-mail címen vagy postai levél útján az Adatfeldolgozó székhelyére címezve, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, e-mailben vagy írásban válaszol.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) romanmiklos kukac prezentalas pont hu e-mail címen vagy az Adatfeldolgozó székhelyére címezve, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Ez a Felhasználó helyesbítési joga.

A Felhasználó (érintett) jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, haa személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges. Ez a Felhasználó adathordozhatósághoz való joga.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai – részben vagy egészben – történő törlését, a romanmiklos kukac prezentalas pont hu e-mail címén vagy postai Adatfeldolgozó székhelyére címezve ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. Ez a Felhasználó törléshez való joga. (Az elfelejtéshez való jog.)

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ez a Felhasználó adatkezelés korlátozásához való joga. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy romanmiklos kukac prezentalas pont hu e-mail címen, illetve az 1081 Budapest, Népszínház u. 36. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

7       Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A böngésző is lehetőséget ad a cookie-k kikapcsolására.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.

 

8      Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az ugyfelszolgalat@oma.hu e-mail címre, vagy az 1083 Budapest, Práter utca 26. 3. em. 5. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

9      Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Irányadó továbbá az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016/679 rendelete. (2016. április 27.)

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia az Diagnózis Bt. által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Felelősség

 

A Diagnózis Bt. a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon, a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében. A Szolgáltató hasonló módon jár el, ha a Felhasználó jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott.

Információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a prezentalas.hu web portált működtető cég (Diagnózis Bt.) birtokolja az oldalakon látható információkat. A prezentalas.hu oldalainak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a prezentalas.hu oldalairól származó információk, cikkek engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Hivatkozások a prezentalas.hu-ra

Abban az esetben, ha valaki a prezentalas.hu oldalait, vagy bármelyik oldalának bármely részét saját webhelyén keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – akarja futtatni, akkor ki kell kérnie a prezentalas.hu web portált működtető Diagnózis Bt. engedélyét. Minden olyan ránk mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellépünk, amely árt a prezentalas.hu hírnevének és érdekeinek.

 

Módosítva: 2018-06-13

Call Now ButtonHívj most!